ARMVS / RMZO

Održana praktična nastava u okviru ARMVS obuke

Polaznici obuke za rad u vanrednim situacijama koja se održava u okviru projekta "Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio-mreže u vanrednim situacijama" su imali priliku da tokom celodnevnog programa steknu ili obnove praktična znanja neophodna za rad na terenu. Program je obuhvatao tehnike postavljanja i puštanja u rad agregata, podizanja šatora, postavljanja nekoliko tipova antena, pripreme antenskih kablova i lemljenja konektora i održavanja veza iz terenskih uslova itd.

Obukom za rad u ARMVS, polaznici će steći teorijska i praktična znanja neophodna za bezbedan, efikasan i organizovan rad u terenskim uslovima.