Pravila KT takmičenja

"Novi Beograd 2010"

Pravila

Pravila
Rezultati
Komentari

 

 

Home
Uvod
KT takmicenje
Forum

 

 

 

Pravila KT takmičenja "Novi Beograd 2010" možete preuzeti  i u pdf formatu

 

NOVI BEOGRAD 2010

Radio-klub “Novi Beograd”, povodom dana Novog Beograda,

organizuje tradicionalno QSO takmicenje na opsegu 3,5MHz.

 

DATUM ODRŽAVANJA TAKMIČENJA: 10.04.2010. (subota)

VREME ODRŽAVANJA TAKMIČENJA: 16:00 – 18:00 UTC

PRAVO UČEŠĆA: Sve amaterske radio-stanice (YU i NON-YU), u
skladu sa propisima koji važe u državi iz koje se ARS takmiči.

KATEGORIJE TAKMIČARA:
MS - Maksimalna snaga predajnika do 150 W [mala snaga]
a) MIX (CW+SSB)
b) CW
c) SSB
VS - Maksimalna snaga predajnika preko 150 W [velika snaga]
d) MIX (CW+SSB)Učesnik u takmičenju se opredeljuje za jednu od 4 kategorije. Za MS kategorije moguće je raditi i CW i SSB, a prijaviti rezultat za CW ili SSB kategoriju. U tom slučaju neophodno je poslati dnevnik sa svim održanim vezama.

VRSTA EMISIJE: A1A (CW) i J3E (SSB)

FREKVENCIJE: Takmičenje se održava na opsegu 80m (3,5MHz):
CW 3510-3580 kHz, SSB 3650-3775 kHz.

PERIODI:
Takmičenje je podeljeno u četiri perioda
I period od 16:00-16:29 UTC - samo SSB (18:00-18:29 MEZ)
II period od 16:30-16:59 UTC - samo CW (18:30-18:59 MEZ)
III period od 17:00-17:29 UTC - samo SSB (19:00-19:29 MEZ)
IV period od 17:30-17:59 UTC - samo CW (19:30-19:59 MEZ)

PODACI KOJI SE RAZMENJUJU U TAKMIČENJU: pozivni znak, RST, redni broj veze (počinje sa 001 i nastavlja se u svim periodima) i oznaka množitelja (primeri: 599 024 11, 59 002 21). Takmičari izvan Srbije (NON YU) kao oznaku množitelja daju broj 90 (primer: 599 045 90).

POENI:
- ispravna veza SSB donosi 1 poen
- ispravna veza CW donosi 2 poena
ARS sa istim pozivnim znakom dozvoljeno je raditi samo urazličitim periodima.Priznavaće se veze sa ARS čiji se pozivni znak nalazi u svakom od perioda u najmanje 5 takmičarskih dnevnika. Neispravne veze neće se računati u konačnom zbiru. Neispravnom vezom smatraće se i veze kod kojih se vreme u dnevnicima korespodenata razlikuje za više od 3 minuta. Svi dnevnici koji stignu u elektronskom obliku, biće obrađeni kroz program za kontrolu dnevnika.

MNOŽITELJI:
Množitelji (YU stanice) su prve dve brojke iz poštanskog broja lokacije-mesta na kojoj se ARS nalazi u vreme takmičenja (nije pozivni “telefonski” broj).

Primer 1: 11 je množitelj za sve ARS čija je lokacija sadržana u poštanskim brojevima od 11000 do 11999;
Primer 2: 34 je množitelj za sve ARS čija je lokacija sadržana u poštanskim brojevima od 34000 do 34999, itd.
Množitelj za NON-YU stanice je broj 90.
Množitelj se računa samo jedan put u takmičenju, tj. ako je, na primer, množitelj 11 rađen u I periodu, u II, III i IV periodu se ne računa kao novi množitelj. Sopstveni množitelj se ne računa. Maksimalan broj množitelja je 22 (21+1), prema listi množitelja koja je sastavni deo ovih pravila.

DNEVNICI TAKMIČENJA TREBA DA BUDU U ELEKTRONSKOM OBLIKU I DA SADRŽE:
- Vreme (UTC); vrsta emisije; pozivni znak korespodenta; predate podatke (RS-T, redni br.); primljene podatke (RS-T, redni br., oznaka množitelja).

- Naziv takmičenja, datum takmičenja, pozivni znak, ime i prezime ili naziv (za radio-klubove), adresu, oznaku sopstvenog množitelja, ukupan broj poena.

- Pod ”zbirnim listom” će se za “elektronske” dnevnike podrazumevati podaci koji se nalaze u zaglavlju dnevnika “Cabrillo” oblika.

OBRAČUN POENA:

[(zbir poena iz I perioda) + (zbir poena iz II perioda) + (zbir poena iz III perioda) + (zbir poena iz IV perioda)] x (broj različitih množitelja) = ukupan broj poena.

PLASMAN će se odrediti prema broju osvojenih poena. Ukoliko dva ili više takmičara budu imali isti broj poena prednost će imati takmičar sa manje neispravnih veza, zatim sa većim brojem množitelja, a zatim sa većim ukupnim brojem ispravnih veza.

NAGRADE i DIPLOME

NAGRADE će se dodeliti takmičarima za osvojeno prvo mesto u svakoj kategoriji ukoliko broj primljenih dnevnika, po kategoriji, bude veći od 5.

DIPLOME, sa naznakom plasmana, dodeliće se svim učesnicima plasiranim do 10-tog mesta.

SLANJE DNEVNIKA ELEKTRONSKOM POŠTOM (E-MAIL): takmičarske dnevnike potrebno je poslati u elektronskom obliku, e-mail-om na adresu log@yu1fjk.org.

Dnevnik treba poslati isključivo u TXT obliku. U naslovu e-poruke (Subject) treba staviti pozivni znak i kategoriju (primer: YU1ZYX MIX MS). Preporučuje se “Cabrillo” oblik (.LOG ili .CBR). Rok za slanje dnevnika je 21.04.2010.g. do 23:59.

Na svaki primljeni dnevnik biće poslata potvrda prijema u roku od 24 casa. Prijemom dnevnika smatraće se da su svi podaci u dnevniku istiniti i tačni i da se učesnik u takmičenju pridržavao pravila ovog takmičenja i propisa koji važe u zemlji iz koje se takmičio.

 

Rezultati takmičenja biće objavljeni najkasnije do 22.05.2010.g. na http://www.yu1fjk.org , a termin dodele nagrada biće naknadno objavljen.
Organizator zadržava pravo da nagradi i plasirane do 3-ćeg mesta, u zavisnosti od broja sponzora. Sponzori nagrada će biti objavljeni u rezultatima takmičenja i naglašeni na samim nagradama. Za tumačenje pravila takmičenja i donošenje odluka nadležna je komisija u sastavu YT1WA, YU0U i YT1YV.

Menadžer takmičenja
Zvonko Colja, YT1WA
<yt1wa@yu1fjk.org>

Radio-klub "Novi Beograd" YU1FJK
Poštanski fah 35, 11070 Novi Beograd
<rklub@yu1fjk.org>

Prilozi:

- lista množitelja

11-Beograd

12-Požarevac

14-Valjevo

15-Šabac

16-Leskovac

17-Vranje

18-Niš

19-Zajecar

21-Novi Sad

22-Sremska Mitrovica

23-Zrenjanin

24-Subotica

 

 

25-Sombor

26-Pancevo

31-Užice

32-Cacak

34-Kragujevac

35-Jagodina

36-Kraljevo

37-Kruševac

38-Kosovo i Metohija

90-NON-YU

(ukupno 22)


- primer “cabrillo” dnevnika

 START-OF-LOG: 2.0
CREATED-BY: CT Version 9.89.003
CALLSIGN: YU1ZYX
NAME: Radio-klub
ADDRESS: Novobeogradska 14
ADDRESS: Beograd 11000
ADDRESS:
ADDRESS:
ADDRESS:
CLUB:
CLAIMED-SCORE: 650
CONTEST: NBGD-2010
OPERATORS: YU2XYZ
OPERATORS:
SOAPBOX:
SOAPBOX:
SOAPBOX:
SOAPBOX:
CATEGORY: MS MIX
ARRL-SECTION: 11
QSO: 3500 PH 2010-04-10 1601 YU1ZYX 59 001 YU7BPQ 59 001 21
QSO: 3500 PH 2010-04-10 1612 YU1ZYX 59 002 YU2AB 59 009 12
QSO: 3500 PH 2010-04-10 1624 YU1ZYX 59 003 E73ECJ 59 011 90
QSO: 3500 CW 2010-04-10 1631 YU1ZYX 599 004 YU1GTU 599 012 14
QSO: 3500 CW 2010-04-10 1635 YU1ZYX 599 005 YU9DX 599 014 11
QSO: 3500 CW 2010-04-10 1640 YU1ZYX 599 006 YU7NU 599 018 26
QSO: 3500 CW 2010-04-10 1645 YU1ZYX 599 007 E78AA 599 018 90
QSO: 3500 CW 2010-04-10 1650 YU1ZYX 599 008 YT7TA 599 016 21
QSO: 3500 CW 2010-04-10 1659 YU1ZYX 599 009 YU7BPQ 599 024 21
QSO: 3500 PH 2010-04-10 1702 YU1ZYX 59 010 YT2U 59 021 25
QSO: 3500 PH 2010-04-10 1713 YU1ZYX 59 011 S58FA 59 022 90
QSO: 3500 PH 2010-04-10 1724 YU1ZYX 59 012 YU1ABG 59 031 36
QSO: 3500 PH 2010-04-10 1729 YU1ZYX 59 013 YU1PC 59 029 19
QSO: 3500 CW 2010-04-10 1731 YU1ZYX 599 014 YU2AB 599 028 12
QSO: 3500 CW 2010-04-10 1742 YU1ZYX 599 015 YU1IG 599 049 32
QSO: 3500 CW 2010-04-10 1759 YU1ZYX 599 016 YU1NGR 599 030 16
END-OF-LOG:

 

Copyright@yu1fjk2008