Pravila KT takmičenja

"Novi Beograd 2009"

Pravila

Pravila
Rezultati
Komentari

 

 

Home
Uvod
KT takmicenje
Forum

 

 

Pravila KT takmičenja "Novi Beograd 2009" možete preuzeti  i u pdf formatu

 

NOVI BEOGRAD 2009

Radio-klub “Novi Beograd”, povodom dana Grada Beograda,

organizuje tradicionalno QSO takmicenje na opsegu 3,5MHz.

 

DATUM ODRŽAVANJA TAKMICENJA: 11.04.2009. (subota) 

VREME ODRŽAVANJA TAKMICENJA: 16:00 – 18:00 UTC

PRAVO UCEŠCA : Sve licencirane ARS (YU i NON-YU), u skladu sa propisima koji važe u državi iz koje se ARS takmici.

KATEGORIJE TAKMICARA:

MS - Maksimalna snaga predajnika do 150 W [mala snaga]

a) MIX (CW+SSB)

b) CW

c) SSB

VS - Maksimalna snaga predajnika preko 150 W [velika snaga]

d) MIX (CW+SSB)

Ucesnik u takmicenju se opredeljuje za jednu od 4 kategorije.

Za MS kategorije moguce je raditi i CW i SSB, a prijaviti rezultat za CW ili SSB kategoriju. U tom slucaju neophodno je poslati dnevnik sa svim održanim vezama.

VRSTA EMISIJE : A1A (CW) i J3E (SSB)

FREKVENCIJE : Takmicenje se održava na opsegu 80m (3,5MHz): CW 3510-3580 kHz, SSB 3650-3775 kHz.

PERIODI :

Takmicenje je podeljeno u cetiri perioda

I period od 16:00-16:29 UTC - samo SSB ( 18:00-18:29 MEZ)

II period od 16:30-16:59 UTC - samo CW ( 18:30-18:59 MEZ)

III period od 17:00-17:29 UTC - samo SSB ( 19:00-19:29 MEZ)

IV period od 17:30-17:59 UTC - samo CW ( 19:30-19:59 MEZ)

PODACI KOJI SE RAZMENJUJU U TAKMICENJU: pozivni znak, RS-T, redni broj veze (pocinje sa 001 i nastavlja se u svim periodima) i oznaka množitelja (primeri: 599 024 11, 59 002 21).

Takmicari izvan Srbije (NON YU) kao oznaku množitelja daju broj 90 (primer: 599 045 90).

POENI:

- ispravna veza SSB donosi 1 poen

- ispravna veza CW donosi 2 poena

ARS sa istim pozivnim znakom dozvoljeno je raditi samo u razlicitim periodima.

Priznavace se veze sa ARS ciji se pozivni znak nalazi u svakom od perioda u najmanje 5 takmicarskih dnevnika.

Neispravne veze nece se racunati u konacnom zbiru. Neispravnom vezom smatra ce se i veze kod kojih se vreme u dnevnicima korespodenata razlikuje za više od 3 minuta.

Svi dnevnici koji stignu u elektronskom obliku, bice obradeni kroz program za kontrolu dnevnika.

MNOŽITELJI:

Množitelji (YU stanice) su prve dve brojke iz poštanskog broja lokacije-mesta na kojoj se ARS nalazi u vreme takmicenja (nije pozivni “telefonski” broj).

Primer 1: 11 je množitelj za sve ARS cija je lokacija sadržana u poštanskim brojevima od 11000 do 11999;

Primer 2: 34 je množitelj za sve ARS cija je lokacija sadržana u poštanskim brojevima od 34000 do 34999, itd.

Množitelj za NON-YU stanice je broj 90.

Množitelj se racuna samo jedan put u takmicenju, tj. ako je, na primer, množitelj 11 raden u I periodu, u II, III i IV periodu se ne racuna kao novi množitelj. Sopstveni množitelj se ne racuna.

Maksimalan broj množitelja je 22 (21+1), prema listi množitelja koja je sastavni deo ovih pravila.

DNEVNICI TAKMICENJA TREBA DA BUDU U ELEKTRONSKOM OBLIKU I DA SADRŽE:

- Vreme (UTC); vrsta emisije; pozivni znak korespodenta; predate podatke (RS-T, redni br.); primljene podatke (RS-T, redni br., oznaka množitelja).

- Naziv takmicenja, datum takmicenja, pozivni znak, ime i prezime ili naziv (za radio-klubove), adresu, oznaku sopstvenog množitelja, ukupan broj poena.

- Pod ”zbirnim listom” ce se za “elektronske” dnevnike podrazumevati podaci koji se nalaze u zaglavlju dnevnika “Cabrillo” oblika.

UTC za Srbiju = lokalno vreme + 2 casa.

OBRACUN POENA:

[(zbir poena iz I perioda) + (zbir poena iz II perioda) + (zbir poena iz III perioda) + (zbir poena iz IV perioda)] x (broj razlicitih množitelja) = ukupan broj poena.

PLASMAN ce se odrediti prema broju osvojenih poena. Ukoliko dva ili više takmicara budu imali isti broj poena prednost ce imati takmicar sa manje neispravnih veza, zatim sa vecim brojem množitelja, a zatim sa vecim ukupnim brojem ispravnih veza.

NAGRADE i DIPLOME

NAGRADE ce se dodeliti takmicarima za osvojeno prvo mesto u svakoj kategoriji ukoliko broj primljenih dnevnika, po kategoriji, bude veci od 5.

DIPLOME, sa naznakom plasmana, dodeli ce se svim ucesnicima plasiranim do 10-tog mesta.

SLANJE DNEVNIKA

ELEKTRONSKOM POŠTOM (E-MAIL): takmicarske dnevnike potrebno je poslati u elektronskom obliku, e-mail-om na adresu < log@yu1fjk.org >. Dnevnik treba poslati iskljucivo u TXT obliku. U naslovu e-poruke (Subject) treba staviti pozivni znak i kategoriju (primer: YU1RAA MIX MS).

Preporucuje se “Cabrillo” oblik (.LOG ili . CBR) .

Rok za slanje dnevnika je 21.04.2009.g. do 23:59.

Na svaki primljeni dnevnik bice poslata potvrda prijema u roku od 24 casa.

Prijemom dnevnika smatra ce se da su svi podaci u dnevniku istiniti i tacni i da se ucesnik u takmicenju pridržavao pravila ovog takmicenja i propisa koji važe u zemlji iz koje se takmicio.

POŠTOM : takmicarski dnevnici koji stignu u “papirnoj” formi služice samo za eventualnu kontrolu, adresa je:

Radio-klub "Novi Beograd" YU1FJK (KT takmicenje 2009)

Poštanski fah 35, 11070 Novi Beograd

Rezultati takmicenja bice objavljeni najkasnije do 22.05.2009.g. na http://www.yu1fjk.org , a termin dodele nagrada bice naknadno objavljen.

Organizator zadr žava pravo da nagradi i plasirane do 3-ceg mesta, u zavisnosti od broja sponzora.

Sponzori nagrada ce biti objavljeni u rezultatima takmicenja i naglašeni na samim nagradama.

Za tumacenje pravila takmicenja i donošenje odluka nadležna je komisija u sastavu YT1WA, YU0U i YT1YV.

Menadžer takmicenja

Zvonko Colja, YT1WA

yt1wa@yu1fjk.org


Prilozi:

- lista množitelja

11-Beograd

12-Požarevac

14-Valjevo

15-Šabac

16-Leskovac

17-Vranje

18-Niš

19-Zajecar

21-Novi Sad

22-Sremska Mitrovica

23-Zrenjanin

24-Subotica

 

 

25-Sombor

26-Pancevo

31-Užice

32-Cacak

34-Kragujevac

35-Jagodina

36-Kraljevo

37-Kruševac

38-Kosovo i Metohija

90-NON-YU

(ukupno 22)


- primer “cabrillo” dnevnika

START-OF-LOG: 2.0

CREATED-BY: CT Version 9.89.003

CALLSIGN: YU1RAA

NAME: Radio-klub

ADDRESS: Novobeogradska 14

ADDRESS: Beograd 11000

ADDRESS:

ADDRESS:

ADDRESS:

CLUB:

CLAIMED-SCORE: 650

CONTEST: NBGD-2009

OPERATORS: YU2XYZ

OPERATORS:

SOAPBOX:

SOAPBOX:

SOAPBOX:

SOAPBOX:

CATEGORY: MS MIX

ARRL-SECTION: 11

QSO: 3500 PH 2009-04-11 1601 YU1RAA 59 001 YU7BPQ 59 001 12
QSO: 3500 PH 2009-04-11 1612 YU1RAA 59 002 YU2AB 59 009 12
QSO: 3500 PH 2009-04-11 1624 YU1RAA 59 003 E73ECJ 59 011 90
QSO: 3500 CW 2009-04-11 1631 YU1RAA 599 004 YU1GTU 599 012 14
QSO: 3500 CW 2009-04-11 1635 YU1RAA 599 005 YU9DX 599 014 11
QSO: 3500 CW 2009-04-11 1640 YU1RAA 599 006 YU7NU 599 018 26
QSO: 3500 CW 2009-04-11 1645 YU1RAA 599 007 E78AA 599 018 90
QSO: 3500 CW 2009-04-11 1650 YU1RAA 599 008 YT7TA 599 016 21
QSO: 3500 CW 2009-04-11 1659 YU1RAA 599 009 YU7BPQ 599 024 21
QSO: 3500 PH 2009-04-11 1702 YU1RAA 59 010 YT2U 59 021 25
QSO: 3500 PH 2009-04-11 1713 YU1RAA 59 011 S58FA 59 022 90
QSO: 3500 PH 2009-04-11 1724 YU1RAA 59 012 YU1ABG 59 031 36
QSO: 3500 PH 2009-04-11 1729 YU1RAA 59 013 YU1PC 59 029 19
QSO: 3500 CW 2009-04-11 1731 YU1RAA 599 014 YU2AB 599 028 12
QSO: 3500 CW 2009-04-11 1742 YU1RAA 599 015 YU1IG 599 049 32
QSO: 3500 CW 2009-04-11 1759 YU1RAA 599 016 YU1NGR 599 030 16
END OF LOG:

 

Copyright@yu1fjk2008